Course sign-up

Sign up for adult dance classes

[Tiếng Việt bên dưới / Vietnamese below]

Use the form below to sign up for our dance classes for adults. When signing up more than one person, fill out the form, then let us know who will attend each class in the message field. Once you have submitted the form, an invoice and payment information will be sent via email.


Adult dance registration form

  • Ballet-modern

Đăng ký lớp học khiêu vũ dành cho người lớn

Vui lòng sử dụng mẫu bên dưới để đăng ký lớp học nhảy cho người lớn. Khi đăng ký nhiều hơn một người, vui lòng cho chúng tôi biết cụ thể lớp học từng em muốn tham gia bằng cách viết vào mẫu đăng ký. Sau khi bạn hoàn thành mẫu đăng ký, hóa đơn và thông tin thanh toán sẽ được gửi qua email.

Mẫu đăng ký khiêu vũ cho người lớn

  • Múa hiện đại và ba lê