Sign up for kids’ dance

[Tiếng Việt bên dưới / Vietnamese below]

Sign up for dance classes

Use the form below to sign up for our dance classes for kids.

Sign up at any point prior to the last 3 weeks of term and we will adjust the cost of your upfront payment to match the number of weeks remaining.

Once you have submitted the form, an invoice and payment information will be sent via email.

Class selection *

We keep your data private and share your data only with third parties that make this service possible. Read our Privacy Policy.


Đăng ký lớp học nhảy

Vui lòng sử dụng mẫu bên dưới để đăng ký lớp học nhảy cho trẻ em.

Đăng ký tại bất kỳ thời điểm nào trong 3 tuần cuối của khóa học, chúng tôi sẽ điều chỉnh học phí bạn cần thanh toán cho phù hợp với số tuần thực tế trẻ tham gia.

Sau khi bạn hoàn thành mẫu đăng ký, hóa đơn và thông tin thanh toán sẽ được gửi qua email.

Lựa chọn lớp học *

Chúng tôi giữ dữ liệu của bạn ở chế độ riêng tư và chỉ chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba để thực hiện dịch vụ này. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi bằng tiếng Anh.