Summer sign up

“When the whole world is silent, even one voice becomes powerful.”

Pakistani activist and the youngest Nobel Prize laureate, Malala Yousafzai

 

Sign up for our summer project

[Tiếng Việt bên dưới / Vietnamese below]

Use the form below to sign up for this year’s summer project. If you are signing up multiple children for different workshops, please let us know in the message field which workshops each child will attend. Please do not hesitate to contact us if you have any further questions, and follow the event to stay on top of updates!

Summer project sign-up

 • Full program (9-14 years)
 • Creative writing (9-14 years)
 • Design & animation (9-14 years)
 • Drama & creative movement (7-12 years)
 • Film production (7-14 years)
Your non-refundable payment is due no later than 24 June. Children must be picked up no later than 10 minutes after class; please remember to notify us if you are running late. Parents or guardians must advise VAPA of any relevant medical conditions and/or special needs at the time of enrolment and follow this up in writing. While in attendance at the venue, both participants and guests are required to adhere to VAPA’s code of conduct at all times. Class rules can be found on the wall of the studio.
 • I agree
 • Yes
 • No


Đăng ký dự án mùa hè của chúng tôi

Vui lòng sử dụng mẫu đăng ký của dự án những hoạt động mùa hè ở bên dưới. Nếu bạn đang đăng ký cho nhiều trẻ em và nhiều hoạt động khác nhau, vui lòng cho chúng tôi biết hoạt động cụ thể từng em đăng ký vào mục Tin nhắn.

Đăng kí dự án những hoạt động mùa hè

 • Sáng tác Văn (9-14 tuổi)
 • Thiết kế và sản xuất phim hoạt hình (9-14 tuổi)
 • Kịch và phong trào sáng tạo (7-12 tuổi)
 • Sản xuất phim (7-14 tuổi)
Vui lòng thanh toán toàn bộ chi phí trước ngày 24/06/2019. Chi phí đã thanh toán sẽ không hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào. Trong một số trường hợp đặc biệt, một chứng từ có thể được phát hành có thể được sử dụng để thanh toán cho các lớp học trong tương lai. Vui lòng đón trẻ đúng giờ hoặc muộn nhất là 10 phút sau khi kết thúc buổi học; và đừng quên thông báo trước với chúng tôi về việc bạn sẽ đón trễ. Cha mẹ hoặc người giám hộ phải thông báo cho VAPA về bất kỳ điều kiện y tế liên quan và/hoặc bất cứ yêu cầu gì đặc biệt tại thời điểm ghi danh và theo dõi bằng văn bản này. Trong quá trình tham gia hoạt động, vui lòng người tham gia và cha mẹ, người giám hộ, khách của người tham gia phải tuân thủ mọi quy tắc ứng xử của VAPA tại mọi thời điểm. Các quy tắc và quy định của lớp học có thể tìm thấy ở trên tường của studio.
 • Tôi đồng ý
 • Vâng
 • Không